ທົ່ວປະເທດມີແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດ 89 ແຫ່ງ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມີສະຖານີ ໄຟຟ້າແຮງຄວາມສູງ 75 ແຫ່ງ

  0
  130

  ທົ່ວປະເທດ ມີແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດ 89 ແຫ່ງ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ມີສະຖານີ ໄຟຟ້າແຮງຄວາມສູງ 75 ແຫ່ງ

  ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ວາລະແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ຶອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງເສດຖະກິດ-ການເງິນ,ທັງເປັນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໂດຍການການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ຟຟລ,ມີທ່ານ

  ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຕິຮູບ ຟຟລ, ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

  ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດວິສາຫະກິດ ທີີ່ມີປະຫວັດອັນຍາວນານຄຽງຄູ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການ ພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ນັບແຕ່ສະໄໝກ່ອນປົດປ່ອຍ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ມີມູນຄ່າຊັບສິນສູງທີີ່ສຸດໃນປະເທດ, ພ້ອມປະຕິບັດສອງໜ້າທີີ່ຍຸດທະສາດທີີ່ພັກ-ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້ຄື:

  ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີີ່ການເມືອງ ກໍຄືການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ  ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າສາມາດມີໄຟຟ້າໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກໍານົດໄວ້  (ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ປະຊາຊົນລາວສາມາດມີໄຟຟ້າໃຊ້ແລ້ວ  ເຖິງ 95 % ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທົ່ວປະເທດ)

  ຮັບປະກັນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍແນໃສ່ສ້າງອຸດສາຫະກາໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນຂະແໜງການຫລັກ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດ, ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການປີ່ນອ້ອມໃຫ້ມີການພັດທະນາໄຟຟ້າຄຽງຄູ່ກັນ

  ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍໂຕເຕີບໃຫຍ່ຂອງ ຟຟລ ຍັງມີບັນຫາຫລາຍອັນທີີ່ຍັງຄົງຄ້າງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ການປັບປຸງລະບົບສະໜອງໄຟໃຫ້ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ,  ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານ ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ. ປັດຈຸບັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແຫລ່ງຜະລິດພາຍໃນ 89 ແຫ່ງ , ມີສະຖານີ

  ໄຟຟ້າແຮງສູງ 75 ແຫ່ງ, ມີລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກວ ແລະ 230 ກວ ຍາວປະມານ  9.974 Km ວົງຈອນ,ມີລະບົບຕາຂ່າຍຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າພາກແຮງດັນກາງ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ ຍາວປະມານ55.600 Km ວົງຈອນ ສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 95 % ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທົ່ວປະເທດ.

  ເພືີ່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ  ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ  ກໍາລັງດໍາເນີນການປະຕິຮູບຮອບດ້ານເພືີ່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດສອງໜ້າທີີ່ການເມືອງ, ທັງເປັນການສະໜອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການຫັນເອົາພະລັງງານໄຟຟ້າ  ໃຫ້ກາຍເປັນກະດູກສັນຫລັງຂອງການພັດທະນາປະເທດ  ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ,  ຮັບປະກັນກາປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດເພືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ  ຂອງ ສປປ ລາວ 2021-2030 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.