ສະຫຼະເວລາອ່ານ..!!!6 ວິທີປ້ອງກັນລິດສີດວງທະວານດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ວິທີຊ່ວຍລົດການເກີດໂລກລິດສີດວງ

  0
  478

  6 ວິທີປ້ອງກັນລິດສີດວງທະວານດ້ວຍຕົວເອງ ການທີ່ເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂື້ນນັ້ນ ເປັນທັງເລືອງດີແລະບໍດີໂດຍສະເພາະເມືອຄິດຮອດ ໂລກລິດສີດວງທີ່ຈະເກີດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອເກີດເປັນລິດສີດວງທະວານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີອາການ
  ປວດທີ່ທະວານຢ່າງຮຸນແຮງ,ຄັນ,ມີເລືອດອອກ,ແລະອາດພົບວ່າ ກ່ອນລິດສີດວງນັ້ນ ປົ່ງອອກມາທາງນອກໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພາວະນີ້ອາດຈະບໍອັນຕະລາຍ ແຕ່ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດໄດ້ຫຼາຍແລະເຈັບປວດຕະຫຼລອດ.

  ລິດສີດວງທະວານນັ້ນມີຢູ 2 ຊະນິດ:ຊະນິດທຳອິດເກີດຢູຂ້າງໃນລຳໄສ້ຕົງ ໃນອີກຊະນິດໜືງຈະເກີດຢູໃນທີບໍ່ລິເວນຮູທະວານໜັກ ແຕ່ທັງສອງຊະນິດນີ້ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີອາການເຈັບ ແລະ ມີເລືອດອອກໃນລະຫວ່າງທີ່ຖ່າຍເຊັ່ນກັນ
  ແຕ່ວີທີຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດຊ່ວຍລົດການເກີດລິດສີດວງທະວານແລະຫຍັງຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.

  ວິທີຊ່ວຍລົດການເກີດໂລກລິດສີດວງທະວານ
  ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນ 6 ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງເພືອລົດອາການເຈັບຈາກການເປັນລິດສີດວງທະວານແລະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຟື້ນຟູໄດ້ໄຫວຂື້ນ.

  1. ກີນອາຫານທີມີເສັ້ນໃຍອາຫານຫຼາຍຂື້ນ ສິ່ງສຳຄັນທີສຸດກໍ່ຄືການເພີມເສັ້ນໃຍອາຫານໃນອາຫານທີ່ທ່ານໄດ້ກີນໂດຍສະເພາະທີໄດ້ກີນອາຫານທີ່ເໜາະກັບຄົນທີເປັນໂລກນີ້ ແຕ່ໃນບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກີນເສັນໃຍອາຫານເສີມວັນລະ 20-30 ກຮັມ ທ່ານອາດຈະໄດ້ລອງກີນອາຫານເສີມ ເມັດແມ່ງລັກກອນ ຫາກອາຫານເສີມຊະນິດທີເຮັດໃຫ້ທານເປັນທອງອືດ ແລະ ມີລົມຫຼາຍ ອາດຈະຕ້ອງປຽນໄປກີນອາຫານເສີມ ປະເພດອືນທີ່ມີສວນປະສົມຂອງ methylcellulose

  2. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຖ່າຍໄດ້ສະດວກຂື້ນ ດ້ວຍການປະສົມນໍ້າມັນ 1ບວງ ກັບ ຊ໋ອດແອັບເປີນຫຼືໂຍເກີດແລະຄວນກີນໃນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ກາງເວັນເພືອໃຫ້ຮາງກາຍສາມາດ ຖ່າຍອຸດຈະລະ ຜ່ານລິດສີດວງທະວານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນນ ແຕ່ຢ່າໃຊ້ວິທີນີ້ ຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນເວລາດົນ
  3. (ຫາກທ່ານໃຊ້ວິທີນີ້ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຜ້າຮອງເປື້ອນໄວ້ດ້ານໃນຂອງໂສ້ງຊ້ອນເພື່ອດູດຊັບນໍ້າມັນທີ່ອອກມາ).
  3. ຢ່າຖ້າ ເມື່ອທ່ານເຈັບທ້ອງຢາກຖ່າຍໃຫ້ໄປຫ້ອງນໍ້າທັນທີ ຢ່າຖ້າ ເພາະການຖ້ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີອາການຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງຂື້ນ ຊຶ່ງມັນກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດເປັນລິດສີດວງທະວານ

  4. ລອງຍົກຕີນ  ໃຫ້ລອງວາງຕີນໃຫ້ສູງຂື້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງນັງຖ່າຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງຂອງລຳໄສ້ຕຮົງ ນັງຖ່າຍໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.
  5. ຊື້ຢາຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ມີຜະລິດຕະພັນທີຂາຍໃນຮ້ານຂາຍຢາ ທີໃຊ້ໃນກາຍຮັກສາລີດສີດວງທະວານເຊັນຄີມ ຫາກວິທີດັ່ງກາາວບໍ່ໄດ້ຜົນໃຫ້ໄປປຶກສາແພດ.
  6. ນັ່ງແຊກົ້ນ ຄວນນັງແຊກົ້ນໃຫ້ບໍ່ລິເວນທີອັກເສບນັ້ນຢູພາຍໃນນໍ້າອຸນເປັນເວລາ10-15 ນາທີ່ ແລະ ວັນລະ 2-3 ຄັ້ງ.
  ສຳລັບຄົນທີເປັນຢູ ກໍ່ຢາອາຍທີຈະດູແລຮັກສາ ຢາໄດ້ສະລ້າໃຈ ຖ້າເກີດແລ້ວຮີບໄປປຶກສາແພດ ເພືອຫາວິທີແກ້ໄຂ ກອນທີຈະສາຍເກີນແກ້

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.