ຄວນມີໄວ້ບ້ານ…!!! ຕົ້ນໄມ້ 18 ສາຍພັນຕໍ່ໄປນີ້ ຊ່ວຍຟອກອາກາດໄດ້ດີ ປູກໄວ້ໃນເຮືອນສຸຂະພາບດີເປັນສິລິມົງຄົນແກ່ຊີວິດ ຫາມາປູກໄວ້ເລີຍ.

  0
  1501

  ຕົ້ນໄມ້ 18 ສາຍພັນ ຊ່ວຍຟອກອາກາດໄດ້ດີ ປູກໄວ້ໃນເຮືອນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີເປັນສິລິມົງຄົນແກ່ຊີວິດ.ຫາມາປູກໄວ້ເລີຍ.

  1. ປາລົມສິບສອງປັນນາ: ເປັນພືດພື້ນເມືອງຂອງເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນິຍົມປູກເປັນໄມ້ປະດັບທົ່ວໄປມີຂະໜາດລຳຕົ້ນທີ່ນ້ອຍ ແລະ ເຕີບໂຕຊ້າມີຄວາມສູງສະເລ່ຍປະມານ 2 ມ

  2. ເຟີຮົມກ້າງປາ: ພຸ່ມສວນງາມປູກໄດ້ໃນກະຖັງແຂວນ ຫຼື ປູກລົງດິນລ້ຽງງ່າຍແຕກກໍ່ໃໝ່ໄວ້

  3. ເຟີຮົມດາບອອດເຕຣເລຍ: ມີຂະໜາດຂ່ອນຂ້າງໃຫຍ່ມີກ່ານໃບຍາວບາງຄັ້ງອາດຍາວເຖິງ 1 ມ ໃບມີສີຂຽວສົດກ້ານໃບມີສີນໍ້າຕານໄມ້ປະດັບທີ່ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ້ອາການພາຍໃນອາຄານໄດ້ດີຊະນິດໜຶ່ງ

  4. ເສດຖີເຮືອນໃນ: ມີເຫງົ້າໃຕ້ດິນ ຮາກສີຂາວ ໃບເປັຍແຖບຍາວສີຂຽວ ດອກສີຂາວ ຂະໜາດນ້ອຍມີກິ່ນກອມ

  5. ຂຽວໝື່ນປີ: ເປັນພັນໄມ້ລົ້ມລຸກຂະໜາດນ້ອຍຈຳພວກວ່ານເປັນຕົ້ນໄມ້ໃນກຸ່ມໂກລນີມາ ອາດມີຄວາມສູງຂອງຕົ້ນໄດ້ເຖິງ 1-2 ມ ມີຢາງສີຂາວ ລຳຕົ້ນຕັ້ງຊື່ເປັນໄມ້ເນື້ອອ່ອນ

  6. ປາລົມໄຜ່: ລຳຕົ້ນຈະມີລັກສະນະຄ້າຍປານລົມໃບໄຜ່ (Bamboo Palm) ແຕ່ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໜ້ອຍໜຶ່ງ ລຳຕົ້ນມີວີຂຽວ ຂະໜາດນ້ອຍເປັນຂໍ້ປ້ອງເຫັນໄດ້ຊັດ ເບິ່ງຄ້າຍຄືຕົ້ນໄຜ່ ແຕ່ຈະສູງພຽງ 1.5-2 ມ ເປັນໃບດ່ຽວຍາວແຫຼມສີຂຽວມັນອອກຕົງຂ້າມກັນເປັນຄູ່

  7. ໄທຣຍ້ອຍໃບແຫຼມ: ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຫຼືພຸ່ມມີໃບຂະໜາດກາງມີຄວາມສູງປະມານ 5-15 ມ ລຳຕົ້ນແຕກເປັນພຸ່ມໜາແລະແຜ່ກິ່ງກ້ານສາຂາທິ້ງໃບຫ້ອຍຍ່ອຍລົງ ເປືກຕົ້ນເປັນສີນໍ້າຕານ ມີລຳຕົ້ນໃຫຍ່ສູງ

  8. ພູດ່າງ: ເປັນໄມ້ເລື້ອຍໃບກົມຂະໜາດໃຫຍ່ລັກສະນະເປັນຮູບຫົວໃຈ ປາຍໃບມົນແຫຼມ ຖານໃບມົນແຫຼມ ໃບສີຂຽວເຫຼືອງດ່າງເປັນແຖບໆຕາມແຜ່ນໃບ ກ້ານໃບຍາວ ໂຄນຕົ້ນໃບແຜ່ອອກເປັນກາບຫຸ້ມລຳຕົ້ນຕົງຂໍ້ ເປັນພັນໄມ້ເລື້ອຍເຂດຮ້ອນ

  9. ໜ້າງົວ: ເປັນໄມ້ອາຍຸຫຼາຍປີ ອວບນໍ້າລຳຕົ້ນຊື່ ໂດຍຈະມີການແຕກໜໍ່ເລື່ອຍມີການຈະເລີນຍອດດຽວເມື່ອຍອດຈະເລີນສູງຂຶ້ນອາດພົບຮາກບໍລິເວນລຳຕົ້ນ ໂດຍຈະແຕກເມື່ອມີລຳຕົ້ນສູງພຽງພໍ

  10. ເສດຖີຂຽວ ເສດຖີໄຊ່ງ່ອນ: ເປັນໄມ້ປະດັບທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການດູດສານພິດຈຳພວກແອມໂມເນີຍໄດ້ດີ

  11. ຈັ່ງ: ພືດໃນຕະກຸນປາລົມ ເປັນພືດທີ່ນິຍົມປູກເປັນໄມ້ປະດັບທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກອາຄານ

  12. ເຍີບີຣາ: ເປັນໄມ້ດອກທີ່ມີລັກສະນະຕົ້ນເປັນກໍເຕ້ຍ ມີລຳຕົ້ນໃຕ້ດິນ ໃບມີສີຂຽວເຂັ້ມປັກເປັນພຸ່ມ ຂອບໃບຍັກເປັນແສກບໍ່ເທົ່າກັນ ແລະ ຫຸບເຂົ້າຫາເສັ້ນກາງໃບນ້ອຍ ແລະ ມີຂົນບາງໆຢູ່ຕາມໃຕ້ໃບ ແລະ ກ້ອງໃບ

  13. ວາດສະໜາ: ເປັນພັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະໜາດກາງ ລຳຕົ້ນມີຄວາມສູງປະມານ 4-10 ມ ລຳຕົ້ນກົມຕົ້ນຊື່ບໍ່ມີກິ່ງກ້ານ ລຳຕົ້ນເປັນຂໍ້ຖີ່ ຜິວເປືອກລຳຕົ້ນມີສີນໍ້າຕານ ເປັນໃບດ່ຽວແຕກອອກຈາກລຳຕົ້ນສ່ວນຍອດຮຽງຊ້ອນກັນວຽນຮອບລຳຕົ້ນເປັນຮູບວົງມົນ

  14 ຕີນກັບແກ້ຝຣັ່ງ: ເປັນໄມ້ເລືອເກາະອາໃສຕາມຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ນິຍົມປູກຕິດກັບກຳແພງໃຫ້ທອດເລືອຄຸມທົ່ວກຳແພງ ມັກແສງແດດຈັດ ແຕ່ກໍ່ສາມາດປັບຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນທີ່ມີແສງແດດຣຳໄຣ ຈຶ່ງສາມາດນຳມາປູກເປັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບພາຍໃນອາຄານໄດ້

  15. ລີ້ນມັງກອນ: ເປັນໄມ້ລົ້ມລຸກ ອາຍຸຫຼາຍປີ ມີເຫງົ້າທອດເລືອໄປຕາມຜິວດິນ ເຫັນຂໍ້ປ້ອງຊັດເຈນ ທຸກສ່ວນຂອງຕົ້ນອວບນໍ້າຫັກງ່າຍມີໃບດຽວ

  16. ເຂັມໃບອ່ອນຂອບແດງເຂັມຣີມແດງ: ມີລັກສະນະໃບຍາວແຫຼມຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າເຂັມ ແຕ່ໃບບໍ່ເຖິງກັບແຂງ ແຕ່ມີລັກສະນະອ່ອນຊ້ອຍພໍສົມຄວນ ເຂັມີ້ຮມແດງມີພືນໃບສີຂຽວ ເຫຼືອງ ຂອບໃບມີສີແດງ ແຕກອອກຈາກລຳຕົ້ນ ຖ້າບໍ່ຕັດຍອດລຳຕົ້ນກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນໄປເລື່ອຍໆ

  17. ເດຫລີ: ຈັດເປັນໄມ້ປະດັບທີ່ນິຍົມປູກເພື່ອການປັະດັບຕົ້ນ ປະດັບໃບ ແລະ ປະດັບດອກ ເນື່ອງຈາກໃບມີຂະໜາດໃຫຍ່ ສີຂຽວເຂັ້ມ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວສົດຊື່ນ ແລະ ມີດອກທີ່ມີໃບປະດັບດອກສີຂາວຂະໜາດໃຫຍ່ສວນງາມ

  18. ເບນຈະມາດ
  (18 ພັນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ NASA ຢືນຢັນແລ້ວວ່າມີປະໂຫຍດໃນເລື່ອງຟອກອາກາດໄດ້ແທ້)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.